CHARAKTERISTIKA MŠ
Šesťtriedna MŠ sa nachádza na sídlisku Zapotôčky v Prievidzi.
Predprimárne vzdelávanie poskytujeme celodennou a poldennou výchovnou starostlivosťou deťom od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Materská škola sa skladá z 3 typizovaných pavilónov A, B, C, z hospodárskej budovy a z dielne. V pavilóne A sa nachádza sauna (s ktorou disponujeme ako jediná MŠ v meste Prievidza), sprchy s bazénom, toalety a odpočiváreň.
Školu obklopuje bohatá zeleň s trávnatou a asfaltovou plochou, exteriérový nábytok a pieskoviská.


PREVÁDZKA MŠ
Materská škola je v prevádzke od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Riaditeľka školy: PaedDr. Silvia Bošnovičová
Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Valéria Chrebetová
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10.30 hod. do 11.30 hod.
V prípade potreby aj dohodou osobne, telefonicky na čísle: 0903 501 190 alebo e-mailom: msmisuta@prievidza.sk

Riaditeľka školskej jedálne: Gabriela Melišková
Telefón: 0903 501 191

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI Pracovné zaradenie
1 PaedDr. Silvia Bošnovičová riaditeľka školy
2 Mgr. Valéria Chrebetová zástupkyňa riaditeľky školy
3 Bc. Radka Hagarová učiteľka
4 Mgr. Jana Pšenáková učiteľka
5 Janka Korpesiová učiteľka
6 Jana Novotná učiteľka
7 Mgr. Monika Besedová učiteľka
8 Adriana Koreňová učiteľka
9 Zdenka Besedová učiteľka
10 Eugénia Flimelová učiteľka
11 Mgr. Eva Čičmancová učiteľka
12 Bc. Denisa Spišková učiteľka

 

PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI Pracovné zaradenie
1 Emília Marcinková upratovačka
2 Darina Nedeljaková upratovačka
3 Miroslava Molnárová upratovačka
4 Ľubomír Roth školník
5 Ľudmila Rothová práčka

 

PREVÁDZKOVÍ  ZAMESTNANCI

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Pracovné zaradenie
1 Gabriela Melišková riaditeľka ŠJ
2 Alena Píšová hlavná kuchárka
3 Jana Lechnerová kuchárka
4 Zlatica Chorobová kuchárka

 


CIEĽ

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva.


ZAMERANIE MŠ

Hlavným zameraním je vytvárať podmienky pre ochranu a podporu zdravia detí prostredníctvom aktivít na upevnenie fyzického a duševného zdravia a zdravého životného štýlu.


PROJEKTY

Názov projektu Termín začatia realizácie projektu Termín ukončenia realizácie projektu Výsledky
Škola podporujúca zdravie – t. č. Zdravá škola Február 1995 trvá Sponzorsky vybudovaná sauna v MŠ 19 916 €
Ekovláčik separáčik September 1995 trvá
Chceme dýchať čistý vzduch September
1996
Jún 1997 MŠ získala edukačný materiál
Legoparáda 1 November 2006 trvá Zakúpené Lego Education zriaďovateľom 2 174,20 €
Legoparáda 2 Október 2007 trvá Zakúpené Lego Education RZ 1000 €
Adamko hravo-zdravo September 1996 trvá V edukačnom procese sa uplatňuje 12 zásad zdravého životného štýlu
Tu sa nám páči, tu chceme žiť, s Nestlé Slovensko s.r.o. náš športový areál využiť Október 2008 Jún 2013 MŠ získala fin. prostriedky na zakúpenie exteriérového nábytku 1659,69 €
Informačno-komunikačné centrum v edukačnom procese August 2009 trvá Elektronizácia a revitalizácia MŠ – dotácia v rámci programu MŠ SR 3 300 €
Goodyar – Bezpečná škôlka Október 2010 Jún 2012 MŠ získala reflexné vesty pre deti CD, Bezpečná škôlka
Zdravý úsmev September 2012 trvá Spolupráca so stomatológom
Školský mliečny program September 2011 trvá ŠJ pravidelne mesačne dostáva pre deti mliečne nápoje
Program školské ovocie September 2011 trvá ŠJ pravidelne mesačne dostáva pre deti ovocie, ovocný nápoj
EduSensus Január 2012 Jún 2012 MŠ získala možnosť bezplatne využívať edukačný portál  a zároveň sa podieľať na tvorbe metodických listov pre učiteľov
Rozprávková záhrada Apríl 2012 Jún 2012 MŠ získala 1 144 € na nákup kosačky  a krovinorezu
Šanca pre Vás a Vašu školu! November 2012 December 2012 Riad. MŠ vypracovala projekt: Túlame sa po interaktívnej tabuli – žiadaná suma podpory od Nadácie Volkswagen 2452 € nebola podporená
IBM KidSmart Early Learning November 2012 Január 2013 MŠ získala počítačový hardvér  s príslušenstvom v hodnote 1 478 €
Zelená škola September 2012 trvá MŠ  zapojená I. šk .r., MŠ získala možnosť  vzdelávania, sa v tejto oblasti
Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Marec 2014 trvá MŠ zapojením získala set – interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň
ZÓNA POHYBU – pre radosť a zdravie detí
S NESTLÉ SLOVENSKO s. r. o.
September 2014 Jún 2015 MŠ získala z Nestlé fin. prostriedky na zakúpenie exteriérového nábytku v hodnote 1 000 €, RZ dofinancovalo 1 284 €
Pocitový chodník Apríl 2015 Jún 2016 Sponzorskou a brigádnickou formou vytvorenie pocitového chodníka na školskom dvore
Program nadácie Tesco  -projekt Relaxačno-pohybová zóna Máj 2016 Júl 2016 MŠ získala z Tesca 1 300 €, RZ dofinancovalo 175,60 €, mesto Prievidza zabezpečilo dopravu a montáž hracieho prvku na ŠD – detský kolotoč
Projekt DOMESTOS  September 2015  August 2016  MŠ získala z Domestosu za I. miesto 8 000 € na rekonštrukciu hygienických zariadení pri 2 triedach v pavilóne C, mesto Prievidza rekonštrukciu dofinancovalo
Projekt Dental Alarm –praktická inštruktáž k starostlivosti o zuby, Október 2016 November 2016 Každé dieťa získa dve zubné kefky Curaprox, pohárik, diplom, motivačné materiály
Projekt  Tatra banka – hrací prvok na školský dvor Marec 2017 August 2017 MŠ získala  od TB, za spoluúčasti RZ pri MŠ rovnovážny chodník na školský dvor, Mesto Prievidza uhradilo montáž
Tesco projekt – Zelený nápad s oddychovou zónou Jún 2017 trvá Projekt zameraný na revitalizáciu školského areálu
Projekt Dental Alarm –praktická inštruktáž k starostlivosti o zuby, Október 2017 November 2017 Každé dieťa získa dve zubné kefky Curaprox, pohárik, diplom, motivačné materiály

 

Všetky projekty si vyžadovali dôslednú spoluprácu nielen celého pracovného kolektívu,  ale aj rodičov a ostatnej širokej verejnosti. Spolupráca bola založená na veľmi dobrých medziľudských vzťahoch v pracovnom kolektíve, ktoré sú základom pokojnej atmosféry pri zvládaní všetkých vytýčených cieľov.


Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov

Veková kategória Vzdelávací program
3 – 7-ročné deti Školský vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (ďalej ŠkVP)

„Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým hrám nám silu dáva“

6 – 7-ročné deti

s OPŠD

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s OPŠD v MŠ

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Údaje o interných aktivitách  MŠ
Tekvičkové kráľovstvo – výstava z jesenných plodov
Lipa zdravej školy – oslava narodenín
Mikuláš s divadelným predstavením v MŠ + besiedky
Tvorivé dielne – Vianoce
Saunovanie detí od 2-7 rokov 1x týždenne v saune MŠ
Výučba AJ a jej prezentácia v MŠ
Beseda s lesným pedagógom
Beseda s príslušníkom MsP, ukážka výcviku psa
Depistáž výslovnosti a logopedická starostlivosť
Návšteva knižnice
Výchovný koncert ZUŠ
Karneval v MŠ – fašiangy
Školská zrelosť – testy
Deň otvorených dverí pre rodičov  novoprijatých detí
Deň zeme
Týždeň detských radostí k MDD
Deň rodiny
Divadelné predstavenia
Športová olympiáda – školské kolo
Karneval na školskom dvore
Jazdecký klub Kúty – Bojnice – výlet
Rozlúčka s predškolákmi

 

Údaje o externých aktivitách
ZŠ Dobšinského Prievidza – podľa plánu spolupráce
ZŠ Ul.  Šafárika  Prievidza – podľa plánu spolupráce
MsK MM v KaSS v Prievidzi – spolupráca s knižnicou
Futbalový klub FC Baník Prievidza – Pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal
Zimný štadión MŠHK Prievidza – Korčuľovanie predškolákov
Plavecký výcvik
Festival tela a ducha – športová olympiáda mesta Prievidza

PEDAGOGICKÝ PRÍSTUP

Pedagogický prístup v materskej škole  sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

„Materská škola má dať dieťaťu taký základ,

 aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania.“


 

Apologies, but no results were found. Perhaps searching will help find a related pos